Margo Pack - artykuły do pakowania i transportu

Regulamin programu lojalnościowego

 

od 250 zł

dostawa 0 zł kurierem FedEx 

600 zł - 1500 zł

5% rabatu

powyżej 1500 zł

7% rabatu

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "Margo Pack +"


Z myślą o naszych stałych klientach przygotowaliśmy program lojalnościowy o nazwie "Margo Pack +" dzięki któremu każdy klient może otrzymać rabaty procentowe na dokonane zakupy.
Niniejszy regulamin określa zasady postępowania do programu lojalnościowego oraz warunki uczestnictwa w programie, w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.

I. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ
Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:


1. Organizator - podmiot odpowiedzialny za organizację programu, tj. Margo Pack Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku, ul. Rolskiego 13, 37-200 Przeworsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769261, NIP: 7941731863, REGON: 180153043.


2. Uczestnik - osoba fizyczna, działająca jako konsument, która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.


3. Program - program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą ,,Margo Pack +", umożliwiający Uczestnikom uzyskanie Rabatu na dokonywane zakupy w postaci procentowej zniżki oraz rekompensaty kosztów dostawy w zależności od kwoty dokonanych zakupów.


4. Sklep - program adresowany jest do klientów sklepu internetowego pod adresem : https://sklep.margopack.pl


5. Rabat - możliwy do uzyskania dla klientów Sklepu ma postać:


a) darmowej dostawy - dla zakupów od 250 zł
b) 5% rabatu dla zakupów od 600 zł - 1500 zł
c) 7% rabatu dla zakupów od 1500 zł
6. Regulamin -niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie, dostępny jest na stronie https://sklep.margopack.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Program realizowany jest od 01.06.2019 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora https://sklep.margopack.pl
2. Adresem do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem jest : Margo Pack Sp. z o. o., ul. Rolskiego 13, 37-200 Przeworsk.
3. Dokonanie zakupów z wykorzystaniem Rabatu oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.

III. UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE


1. Program skierowany jest do klientów Sklepu, którzy w okresie trwania Programu spełniają warunki przyznawania Rabatów (pkt I.5)
2.Przystapienie do Programu następuje poprzez dokonanie pierwszych zakupów z wykorzystaniem Rabatu.
3. Każdy Uczestnik dokonując zakupu wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać .
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na możliwość komunikowania się z Uczestnikiem Programu drogą elektroniczną, telefoniczna oraz pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.
5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuję się datę dokonania zakupów.
6. Naliczanie Rabatów rozpoczyna się z chwilą realizowania zamówienia w Sklepie.
7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili wysyłając na adres e-mail sklep@margopack.pl oświadczenie lub na piśmie na adres Margo Pack Sp. z o. o.
9. Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Zawieszenie następuje ze wskazaniem przyczyn i następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika. Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

IV. Przyznawanie Rabatu
1. Klient otrzymuje Rabaty tylko i wyłącznie za nabycie produktów w Sklepie https://sklep.margopack.pl
2. Klient ni otrzymuje Rabatu za wydatki związane z transportem.
3. Wymiana Rabatów na gotówkę jest wykluczona.
4. Zamówienie z otrzymanym Rabatem wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

V. Reklamacje
1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: sklep@margopack.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika jak również opis podstaw reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

VI. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator
2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej https://sklep.margopack.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium