Margo Pack - artykuły do pakowania i transportu | 884 999 533  pon.-pt. 7:00 - 15:00

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego sklep.margopack.pl 

z dnia 01 października 2018r.

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem sklep.margopack.pl jest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Margo Pack Sp. z o.o.  NIP: 7941731863, REGON: 180153043, adres ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000261358
 2. W sprawach informacji, pytań i zamówień należy kontaktować się na adres mailowy sklep@margopack.pl bądź pod numerem telefonu 501 617 646.

 § 2
DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep dostępny pod adresem portalu internetowego sklep.margopack.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 2. Sprzedawca – osoba prowadząca oraz właściciel Sklepu Internetowego sklep.margopack.pl;
 3. Klient – każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, po uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie sklepu internetowego sklep.margopack.pl umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta;
 6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym portalu internetowego sklep.margopack.pl, w których gromadzone są dane Klientów zgodnie z ustawą o Ochronie Danych osobowych – RODO, w tym informacje o złożonych zapytaniach i zamówieniach;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego sklep.margopack.pl;
 8. Towar – przedmiot prezentowany na portalu internetowym sklep.margopack.pl;
 9. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.margopack.pl, w szczególności zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień oraz zawierania Umów w ramach Sklepu Internetowego oraz dokonywania rejestracji, założenia i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymogów technicznych:
 3. a) założenie konto e- mail,
 4. b) korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies i JavaScript,
 5. c) zalecane jest korzystanie z przeglądarki Firefox,
 6. d) strona jest responsywna.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację zasad Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania. Do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.margopack.pl. Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią Umowy za­wie­ra­nej mię­dzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klientowi zabrania się przesyłania za pomocą portalu sklep.margopack.pl informacji:

- zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne, nazistowskie, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne;

- zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

- zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej;

- naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

- zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu (w zakresie objętym karalnością);

- zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

- zawierających przekazy reklamowe, niezamówione informacje handlowe; 

- niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych danych podczas składnia Zamówienia, bądź rejestracji.

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania bądź ograniczyć jego dostęp do Sklepu Internetowego w sytuacji naruszenia Regulaminu, w szczególności § 4.

§ 5
REJESTRACJA I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówienia są Klienci:
  a) zarejestrowani użytkownicy Sklepu,
  b) niezarejestrowani użytkownicy Sklepu.
 2. Celem uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu należy uzupełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu, ustalić login i hasło, a następnie aktywować konto poprzez wejście na link przesłanym na adres mailowy Klienta. Procedura zarejestrowania Klienta odbywa się jednorazowo. Login i hasło mają charakter poufny i Klient ma obowiązek chronić je przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość w każdym czasie wglądu, poprawienia, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta z systemu.
 3. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu się na swoje Konto, składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i Płacę”.
 4. Klient nie będący zarejestrowanym użytkownikiem składa zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Zamawiam i Płacę” oraz podaje niezbędne dane potrzebne do realizacji Zamówienia, zgodnie z informacjami i komunikatorami udostępnionymi na stronie internetowej Sklepu.
 5. W Zamówieniu Klient dodatkowo wskazuje: rodzaj dostawy, metodę płatności, miejsce wydania i dostarczenia Towaru. Do każdego z zamówień wystawiana jest faktura VAT. Akceptując regulamin wyrażają Państwo zgodę na wysłanie Faktury VAT w wersji elektronicznej.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest odznaczenie przez Klienta checkbox "Akceptuję Regulamin".
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 8. a) przedmiotu zamówienia,
 9. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
 10. c) kosztów dostawy,
 11. d) wybranej metody płatności,
 12. e) wybranej metody dostawy.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6
ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 3. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Jednocześnie e-mail ten zawiera informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

§ 7
DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Inpost,

- Firmy kurierskiej,

- Poczty Polskiej.

 1. Klient ma możliwość osobistego odbioru kupionego Towaru pod adresem: Zakład Produkcyjny MARGO PACK, ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru Towaru drogą mailową lub telefoniczną ze Sprzedawcą.
 2. Koszty dostarczania Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy, wraz z wyborem sposobu dostawy są wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia oraz w mailu otrzymanym od Sprzedawcy po zawarciu Umowy.
 3. Klient ma możliwość wyboru opcji dostawy i uiszczenia kwoty dostawy podanej przy zamówieniu.
 1. Wysyłka jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych liczonych:

- od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku formy płatności za pobraniem,

- w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od sposobu wyboru dostawy Towarów przez Klienta i liczy się od dnia wysłania Towaru przez Sprzedawcę. Inpost, firma kurierska, Poczta Polska dostarcza Towar w ciągu 2-3 dni od nadania Towaru przez Sprzedawcę. Towar nadany z opcją dostawy PP dostarczany jest w ciągu 3 dni od nadania Towaru przez Sprzedawcę.

§ 8
CENA I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym cła i podatki.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Klient jest zobowiązany uiścić płatność w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Metody płatności:
 • Przelew natychmiastowy. Blik.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Przelewy24. Blik.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A., Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Przelew zwykły. Płatność może być dokonana przelewem bankowym, elektronicznym lub tradycyjnym realizowanym za pośrednictwem PocztyPolskiej lub innego punktu do tego uprawnionego. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko albo firmę Klienta i otrzymany numer Zamówienia. Płatność należy dokonać na konto: SANTANDER POLSKA 83 1090 2590 0000 0001 3321 9952
 • Pobranie. Płatność kurierowi lub w paczkomacie przy odbiorze przesyłki.
 • Gotówka. Płatność gotówkowa lub kartą płatniczą w momencie odbioru towaru w siedzibie firmy Margo Pack, 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 32

 

     4.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, w innym   przypadku zamówienie zostanie anulowane.

 


§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 8 § 9 regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie. 
 2. Uprawnienie to może realizować Konsument w ciągu 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar na podstawie Umowy Sprzedaży- od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż dostawca), a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres e-mail wskazany przez Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę sprzedaży Towaru uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił do umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w stosunku do Umów:
 8. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 10. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, bądź złożenie jednoznacznego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko Konsumenta, numer zamówienia oraz informację jakie Towary zwraca Konsument. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy sklep@margopack.pl , bądź pisemnie na adres MARGO PACK, ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk.


§ 10
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARÓW

 

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną i prawną. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest uregulowana w polskich przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności art. 556- 556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą być składana na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, wysłanym na adres mailowy sklep@margopack.pl lub pisemnie na adres Margo Pack,  Głęboka 32, 37-200 Przeworsk
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e – mail wskazany przez niego w toku składania Zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 11
REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:Margo Pack, ul. Głęboka 32, 37-200 Przeworsk, bądź mailowo pod adres sklep sklep@margopack.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osobowy upoważnionej do załatwienia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo dostąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy
 3. W przypadku umowy zawartej przez Klienta niebądącego Konsumentem, z chwilą wydania Towaru Dostawcy (wyznaczonej osobie przez Klienta, firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej, podmiotowi zawodowo trudniącemu się dostawą towarów) niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.
 4. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę wydaną przez Dostawcę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.                                          

 

§ 13
WYSTAWIANIE OPINII

 

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

      2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 14

OPŁATA SUP

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa opłata SUP -Single Use Plastic - tzw. opłata konsumencka za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Od 1 stycznia 2024 r. u nas będzie wprowadzona opłata od UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, który nabywa produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z dnia 14.04.2023 r o zmianie ustawy o opłacie produktowej, obejmujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Poniżej wysokość opłaty konsumenckiej za każdą SZTUKĘ opakowania jednorazowego:

 • 0,20 zł netto - kubki na napoje, pokrywki na napoje
 • 0,25 zł netto - pojemniki na żywność zawierające plastik

Jeżeli nabywasz produkty plastikowe na własne potrzeby i jesteś użytkownikiem KOŃCOWYM  (kupujesz na paragon) składając zamówienie dodaj pozycje "Opłata SUP (kubki na napoje, pokrywki na napoje)" lub "Opłata SUP (pojemniki na żywność zawierające plastik)" do koszyka i wybierz odpowiedną ilość opłat za każdą SZTUKĘ opakowania jednorazowego. Opłata konsumencką powinna być doliczana do każdej sprzedaży osobie fizycznej - kupującej na PARAGON.

Użytkownik końcowy – rozumie się przez to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży;”

POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZY OSÓB, KUPUJĄCYCH NA PARAGON - JEŻELI KUPUJESZ OPAKOWANIA NA FAKTURĘ - TO TY MUSISZ POBRAĆ OPŁATĘ OD UŻYTKOWANIKA KOŃCOWEGO - NP. OD KLIENTÓW, KTÓRZY KUPUJĄ U CIEBIE KAWĘ, JEDZENIE NA WYNOS.  

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument ma także możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń, ma prawo zwrócić się o mediację lub o rozstrzygniecie do sądu polubownego. Bliższe zasady postępowania określone zostały na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030).
 3. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie  jest dostępny w każdym czasie w aktualnej wersji do pobrania na podstronie sklepu internetowego w zakładce"Regulamin".

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium